شاید در مقامِ بیانِ یکی از عللِ مخفِّفه؟

بیتی از المتنبّي را اخیراً کشف کرده‌ام. دستِ من که، مع‌الأسف، از لسانِ عرب کوتاه است؛ اما شرحِ فارسیِ دوستی می‌گوید که معنای بیتْ این است که گروه‌هایی از مردمان عاشقِ گروه‌هایی دیگرند، معذورترین‌شان آنان‌ که معشوقان‌شان زیباتر. 

ضُروبُ الناسِ عُشّاقٌ ضروباً / فأعذَرُهم أشَفُّهم حبیباً. 

مدت‌ها است دنبالِ همراه می‌گردم برای خواندنِ نؤزیک و دَنسی. شاید همان‌قدر لازم باشد استادی پیدا کنم که بر او ادبیاتِ کلاسیکِ عرب بخوانم.

نظرتان را بنویسید