"فیلیپ" یعنی اسب‌دوست

برایم کرگدن خریده است. به‌ام گفت که کرگدن‌ام اسم‌اش "فیلیپ" است. کوچک است و طبعاً خیلی گردن‌کلفت است. اینکه چیزها با اسم‌شان بیایند البته که سابقه دارد. قبلاً گوسفندی برایم گرفته بود که فشارش که می‌دهیم صدا می‌دهد و اسم‌اش "نیک" است. 

از همان دیدارِ اولْ کرگدن‌ام را دوست داشتم و اسم‌اش را دوستانه صدا زدم. اما قبول دارم که اینکه کرگدنِ بالغی را فیل صدا بزنیم شاید کمی نامناسب باشد.

نظرتان را بنویسید