تعفن (اواخرِ همین قرنِ قبل)

قدم‌زنان و بحثِ‌ریاضی‌کنان رسیدند به ساحل. به دوست‌اش گفت "برایت احترام قائل‌ام؛ اما تو نمی‌توانی با من بیایی. نه اینکه بترسم که پلیس بیاید—می‌دانم که نمی‌آید. مسأله این است که قانون می‌گوید این ساحل فقط برای استفاده‌ی سفیدپوستان است."

یک نظر برای "تعفن (اواخرِ همین قرنِ قبل)"

  1. پیشنهاد می‌کنم صفحه‌ی بحثِ عکس را هم ببینید–اگر ندیده‌اید.

    "It was taken in 1989 on a beach in South Africa, by John Mullen."

    "Actually, at the time I took that photo, the laws it proclaimed were no longer in force. They were already phasing out these types of Apartheid by that time; nonetheless there were no non-white people swimming on the beach. I wonder if there would be now? I'd like to think so."

نظرتان را بنویسید