دفترِ پنجم، بیتِ ۲۰۱۸ از نسخه‌ی نیکلسن

خوابِ با موضوعِ امتحانی که برایش آماده نیستیم البته که ظاهراً نوعِ بسیار شناخته‌شده‌ای است؛ اما در این چند ماهِ اخیر متعجب بودم از اینکه به طرزِ محسوسی بیشتر از قبل چنین خواب‌هایی می‌بینم. و امشب، کمی مانده به سحر، شهود کردم: آهان، چند ماه است که می‌دانم او قرار است سعی کند پاییزِ سالِ آینده (۲۰۱۹) برود و درس بخواند. ترسم ای فصّاد اگر فصدم کنی / نیش را ناگاه بر لیلی زنی.

 

 

نظرتان را بنویسید