To argue is to fight

این را فقط برایت می‌گویم—بیشتر از آن دوستت دارم که برهان بیاورم. 

[یکی از روزهای قرنِ بیستم].

نظرتان را بنویسید