"کاش بینِ من و تو فاصله‌ی شرق و غرب بود"

می‌گفت "دوست"اش عکسی نشان‌اش داده از منظره‌‌ای از ساحلِ کارائیب و گفته که دوست دارد مابقیِ عمرش را آنجا اقامت کند.

می‌گفت که نگفته که این را که شنیده آرزو کرده که او به آرزویش برسد.

۴۳:۳۸.

نظرتان را بنویسید