مثلاً اینکه نوازش‌اش کنی تا بخوابد

لذت‌هایی هست که عادی نمی‌شود.

نظرتان را بنویسید