مثلاً اینکه نوازش‌اش کنی تا بخوابد

لذت‌هایی هست که عادی نمی‌شود.

پاسخ دهید