یکی (هر کدام که باشد)

کارِ بیمه‌نامه که تمام شد پرسیدم که حالا این مبلغِ ماهیانه را چطور باید پرداخت کنم.
 
"هر ماه تشریف می‌برید همه‌ی شُعَبِ بانکِ ملت می‌ریزید به حساب."
 
"همه‌ی شعبه‌ها؟ چه سخت."
 

نظرتان را بنویسید