در لزومِ تغییر

"از این زندگیِ احمقانه خسته شده‌ام…"

"می‌فهمم. وقتِ آن است که زندگیِ احمقانه‌ی جدیدی را شروع کنی."

2 نظر برای "در لزومِ تغییر"

نظرتان را بنویسید