"تا در کدام سوی آن ایستاده باشی"

در دانشگاه قرار شد رسول شعری بخواند.

سعید گفت "فقط لطفاً از خطِ قرمز عبور نکن."

گفتم "به نظرِ من که باید خوشحال بشوی اگر رسول از خطِ قرمز رد بشود چون او اصلاً به‌کلـّی آن طرفِ خطِ قرمز است."

در تکمیلِ نقصِ گزارش.

11 نظر برای ""تا در کدام سوی آن ایستاده باشی""

  1. کاوه،تو را چه می شود؟ واقعا" معتقدی کسی که از خط قرمز عبور کرده، آن هم به دلیل اعتقاداتش ،خوب است که برگردد؟ وباید خوشحال باشیم؟ عقب نشینی این قدر شادی آفرین است؟

پاسخ دهید