ٲم للإنسن ما تمنـّی

همین است—گاهی نمی‌شود کاری‌اش کرد.

یک نظر برای "ٲم للإنسن ما تمنـّی"

پاسخ دادن به مرتیکه لغو پاسخ